Kretsloppanpassade avlopp

2017-10-14

Förbundet arbetar för kretsloppsanpassade avlopp i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun. Detta för att möta krav i såväl miljölagstiftningen, som medlemskommunernas riktlinjer och miljömål.

Syftet med kretslopparbetet är att motverka bristen på sött grundvatten och möjliggöra återföring av näringsämnen från avlopp till jordbruksmark och på så sätt uppnå ett kretslopp. Om du planerar söka tillstånd för en avloppsanordning där WC- och BDT-vatten blandas eller för en avloppsanordning som inte har extremt snålspolande toalett, ska en kretsloppsanpassad lösning och en kostnadskalkyl redovisas. Kostnadskalkylen visar en beräkning av hur mycket det kostar att skapa ett fungerande avlopp.

Vad är ett kretsloppanpassat avlopp?

Ett kretsloppsanpassat avlopp innebär att man separerar toalettvattnet från bad, disk- och tvättvattnet (BDT-vattnet). Man använder särskilda toaletter, som använder mycket mindre spolvatten än en vanlig vattentoalett (högst cirka en liter per spolning), och samlar upp toalettvattnet i en separat tank.  BDT-vattnet behandlas på plats i en slamavskiljare.

Vilka är fördelarna?

Det mesta av näringen finns i toalettvattnet, medan tungmetaller och kemikalier finns i BDT-vattnet. Genom att hantera toalettavfallet separat får man produkt av hög kvalitet som kan användas som gödselmedel i jordbruket.

  • Näring kan återföras till jordbruksmark
  • Minskad övergödning av sjöar och vattendrag
  • Låga driftskostnader jämfört med kemisk fosforfällning eller fosforfälla
  • Minskad risk för förorening av dricksvattenbrunnar

 

Information om kostnadskalkylen

Kostnadskalkyl