Vilka skyldigheter har fastighetsägare att undersöka radonhalten i de bostäder denne äger?

Enligt nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska radongashalten i alla bostäder år 2020 vara lägre än 200 Bq/m3.

Kravet på radonundersökning faller under egenkontrollkravet. Eftersom radon är farligt för hälsan är fastighetsägaren skyldig att undersöka om radongasvärdet överskrider gällande riktvärden. Om radongasvärden är högre än riktvärdet 200 Bq/m3 ska fastighetsägaren sätta in åtgärder så att halterna inte överskrider riktvärdet.

Det är viktigt att ta reda på radonkällan för att sätta in rätta åtgärder. Uppmaning att kontrollera radonhalter gäller samtliga fastighetsägarens fastigheter.

Fastighetsägare för flerbostadshus som ska mäta radon i sina fastigheter ska kontakta ackrediterade mätföretag för speciella anvisningar i samband med mätningar.