Vad är gränsvärdet?

Enligt Boverkets byggregler får nybyggda och befintliga hus ha en radonhalt på högst 200 Bq/kubikmeter luft. Folkhälsomyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa i bostäder och arbetsplatser är 200 Bq/kubikmeter luft.