Avfall - Företag

Anmälan användning av avfall för anläggningsändamål

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Blanketten hittar du här

Anmälan om deponering av muddermassor

Deponering av muddermassor söker du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du lägger upp som mest 1000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, men där föroreningsrisken är liten.

Blanketten hittar du här

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan farligt avfall får tas emot.

Blanketten hittar du här