Avloppen i Nynäshamn ska inspekteras

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer mellan åren 2015 och 2022 besöka cirka 2 000 fastigheter i Nynäshamns kommun med enskilda avlopp, som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp

Hur tillsynen kommer gå till

1. Vi skickar ett informationsbrev med svarsenkät till berörda fastighetsägare.

2. Vi håller ett informationsmöte för berörda fastighetsägare.

3. Totalt kommer 2 inspektörer att göra inspektioner i olika delområden.

4. Vi gör en bedömning av statusen av avloppet och skickar ut en skriftlig bedömning till fastighetsägaren.

5. Vi sammanställer resultaten i en projektrapport när avloppstillsynen för året är avslutad.

 

Områden som ska inspekteras 2018

Vi kommer att inspektera ca 120 fastigheter i nordöstra Nynäshamns kommun. Tillsyn sker under vecka 36-43. Vilka fastigheter som ingår i årets tillsyn framgår i kartan nedan, Karta tillsyn enskilda avlopp Nynäshamn 2018.

Vem din handläggare är och kontaktuppgifter till denna framgår i ditt informationsbrev som skickats ut under februari. Informationsbrevet finns även längre ner på denna sida. Kontakta oss om du har behov av att närvara vid tillsynen, t.ex. om det finns en vägbom eller om avloppet är svårtillgängligt.

Nedan hittar du översiktskarta för tillsyn 2015-2020. Från år 2020 är det ännu inte specificerat vilka områden som får tillsyn vilket år. Nedan finns även den presentation som visats vid tidigare informationsmöten.

Vi har begärt ut handlingar, t.ex. tillstånd för enskilt avlopp, från kommunens arkiv för de fastigheter som ingår i årets tillsyn. Dessa handlingar läggs in i våra register.

Nya riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp

Den 24 november 2017 antogs nya riktlinjer och krav för enskilt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun. De största förändringarna jämfört med de tidigare riktlinjerna från 1987 är att förbudet mot att anlägga WC-avlopp tagits bort samt att det har införts tillstånds- och anmälningsplikt för att borra brunn. De nya riktlinjerna innebär en ökad möjlighet att få tillstånd för WC-avlopp. Bedömning görs dock i varje enskilt fall.

Du kan läsa mer om de nya riktlinjerna här

Ansök innan tillsynen!

Vet du redan nu vet att ditt avlopp inte uppfyller gällande krav på rening av avloppsvatten kan du ansöka om tillstånd för att anlägga ett nytt avlopp innan tillsynen. Vi vill i sådant fall få in en komplett ansökan senast den 1 juni 2018. Vi tar ut en avgift för prövning av ansökan.

Ansökan för enskilt avlopp

Information enskild avloppsanordning

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor gällande t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.

Läs mer här

Presentation tillsyn enskilda avlopp Nynäshamn
Ladda ner dokument

Karta tillsyn avlopp Nynäshamn 2015-2020

Mellan 2015-2022 kommer vi att inspektera cirka 2000 fastigheter med enskilda avlopp i Nynäshamns kommun. Denna karta visar vilka områden som ingår. Från år 2020 är det ännu inte specificerat vilka fastigheter som ingår vilket år.

Karta tillsyn enskilda avlopp Nynäshamn 2018

Under 2018 kommer cirka 120 fastigheter i nordöstra kommunen att inspekteras. Området visas i denna karta.

Informationsbrev Nynäshamn avloppstillsyn 2018

Här finns informationsbrevet som vi har skickat till alla berörda fastighetsägare i tillsynen av enskilda avlopp 2018.

Svarsenkät för avloppstillsyn

De fastighetsägare som ingår i tillsynen av enskilda avlopp har fått ett informationsbrev samt en svarsenkät hemskickad. Svarsenkäten finns här.

Presentation från informationsmöte Nynäshamn

Presentation om tillsynen i Nynäshamn 2018

Senast uppdaterad: 27 juni, 2018