Muddring, uppläggning av muddermassor och strandskydd

Arbeten i vattenområden, som byggande av en pir eller brygga, muddring av bottenyta, eller uppläggning av muddermassor på land ska du söka tillstånd för eller anmäla beroende på verksamhetens omfattning. Du kan också behöva söka dispens från strandskydd.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet är alla slags arbeten som görs i ett vattenområde. För detta krävs normalt tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken och att du äger vattenområdet eller har tillstånd från fastighetesägaren, så kallad rådighet. Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av planerad verksamhet behövs inte tillstånd eller anmälan.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattenverksamheter och bevakar att allmänna eller enskilda intressen inte skadas. Men det är du som är verksamhetsutövare som har ansvaret att bedöma om du behöver tillstånd för vattenverksamhet.

Kontakta länsstyrelsens miljöskyddsenhet på telefon 010-223 10 00 för att rådgöra om tillstånd eller anmälan behövs för en planerad vattenverksamhet.

Ansökan om tillstånd eller anmälan av vattenverksamhet

Tillstånd till muddring eller annan vattenverksamhet söker du hos Mark- och miljödomstolen. Innan du skickar in ansökan ska du samråda med länsstyrelsen och enskilda som kan bli berörda.

Mindre vattenverksamheter anmäler du till länsstyrelsen. Skicka in anmälan i god tid, senast åtta veckor innan arbetet beräknas starta.

Exempel på små anmälningspliktiga vattenverksamheter (enligt miljöbalken):

  • Bottenyta i vattendrag – muddring, grävning, eller fyllning av högst 500 kvadratmeter
  • I sjö och hav – muddring, grävning, eller fyllning av högst 3000 kvadratmeter bottenyta
  • Kabel och rör som grävs ned, ytvatten som leds bort, anläggande av våtmark.

Uppläggning av muddermassor

Ansökan om tillstånd eller anmälan
Du ska söka tillstånd hos länsstyrelsen om du tänker lägga upp mer än 1000 ton muddermassor, eller om uppläggningen kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är stor.

Om du lägger upp som mest 1000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, men där föroreningsrisken är liten,ska du istället anmäla till oss på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Blankett hittar du till höger.

Deponering i vattenområde är förbjudet

Dumpning eller deponering av muddermassor i vattenonråden är förbjudet inom svenskt sjöterritorium. Dispens kan sökas hos Naturvårdsverket.

Strandskydd

Strandskyddet är till för att ge allmänheten tillgång till stränder för friluftsliv samt ge goda livsvillkor för växt- och djurliv. I Sverige gäller generellt strandskydd 100 meter från strandlinjen, upp på land och ut i vattnet. Ibland är strandskyddet utökat till 300 meter, till exempel i områden som är oexploaterade, medan det kan vara upphävt på tomtmark i område med detaljplan.

Dispens från strandskydd

Det är förbjudet att bygga, anlägga, schakta och göra utfyllnader inom strandskyddat område. Dispens kan ges av Länsstyrelsen och kommunerna om det finns särskilda skäl. Även Mark- och miljödomstolen kan ge dispens från strandskyddet när den prövar tillstånd för vattenverksamhet.

Ladda ner dokument

Anmälan om deponering av muddermassor

Här hittar du som företagare blanketter för att anmäla olika typer av föroreningar och avfall.

Senast uppdaterad: 19 maj, 2017