Till dig som äger ett minireningsverk

Minireningsverk kräver återkommande skötsel och kontroll för att reningen ska fungera.

Ansvar och skötsel
Din roll som ägare och verksamhetsutövare är att ansvara för att minireningsverkets funktion och drift kontrolleras regelbundet. Du ska ha den kunskap som behövs för att kunna sköta och kontrollera din avloppsanordning så att dess funktion säkerställs och inte orsakar någon olägenhet.

Anläggningen ska drivas och skötas enligt tillverkarens anvisningar (exempelvis kemikaliepåfyllning och kontroll av larm).

Tillsyn
För att säkerställa en god miljö och funktionsdugliga minireningsverk bedriver Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tillsyn på ert minireningsverk. Tillsynen sker genom att vi granskar och kontroller din årsrapport som du lämnar in till oss i början av varje år.

Årsrapporten ska innehålla följande uppgifter:

  • Serviceprotokoll på utförd service från föregående år
  • Driftjournal på utförd egenkontrollen från föregående år
  • Kvitton eller fakturor på inköpta kemikalier (gäller dig som har kemikalier i ditt minireningsverk)

Kom ihåg att skicka in din årsrapport senast den 31 mars varje år!

Avgift för påminnelser
Från och med 2019 kommer förbundet ta ut en påminnelseavgift om inte årsrapporten kommer in i tid. För den första påminnelsen debiterar vi 625 kr. För den andra påminnelsen debiterar vi 1250 kr. Därefter kommer vi att timdebitera enligt förbundets taxa.

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan minireningsverk

För att få installera ett minireningsverk måste du först ansöka om tillstånd. Likaså om du behöver förändra en befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilda avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma ditt minireningsverk och vad ansökan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett

Kretsloppsanpassa avlopp – kostnadskalkyl

Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad dvs. där WC- och BDT-vatten blandas eller en avloppsanordning som inte är extremt snålspolande? Då ska du redovisa en kretsloppsanpassad lösning och en kostnadsberäkning genom att fylla i förbundets kostnadskalkyl och lämna in den till förbundet.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 23 augusti, 2019