Tillstånd krävs för enskilt avlopp

I områden som saknar kommunalt avlopp måste du som är fastighetsägare själv ordna med egen avloppslösning.

Ansökan eller anmälan

För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken, som sedan prövas av förbundet. Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp.

Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du läser igenom vår  broschyr ”Enskilt avlopp” samt använder ”checklistan” för att kontrollera att du fått med allt. Blankett för anmälan/ansökan och andra viktiga dokument finns längst ned.

I vissa fall kan det under handläggningens gång behövas ytterligare uppgifter. Förbundet begär då in de kompletteringar som saknas.

Tillstånd krävs vid:

 • Anläggande av ny avloppsanordning för vattentoalett, BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) och minireningsverk.
 • Koppling av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning.
 • Byte av anläggningens plats.
 • Ny typ av avloppsanordning på din fastighet.

Anmälan krävs för att:

 • Kompostera toalettavfall från torrtoalett och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall.
 • Om du har en anordning med tidigare tillstånd som du
  behöver göra någon ändring på.

Avlopp i kretslopp

Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad (där WC- och BDT-vatten blandas eller inte har extremt snålspolande avloppsanordningar) ska du redovisa en kretsloppsanpassad lösning och en kostnadsberäkning. Ifylld kostnadskalkyl lämnar du till förbundet . Läs mer om avlopp i kretslopp.

Vad kostar det?

En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa. Avgiften faktureras när ansökan kommer in till förbundet. Har du frågor om taxan är du välkommen att kontakta oss.

Om du gör en avloppsanläggning utan att först få tillstånd från oss behöver förbundet enligt miljöbalken besluta om miljösanktionsavgift. Läs mer på kammarkollegiets hemsida.

Förhandsförfrågan om bygglov

Vid förhandsförfrågan om bygglov krävs en bedömning om förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan på fastigheten. Observera att ett förhandsbesked inte ger tillstånd till att inrätta en avloppsanläggning. Ansökan om förhandsbesked görs på särskild blankett hos respektive kommun (Haninge; Nynäshamn; Tyresö).

När avloppet är färdigställt

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att visa att din färdigställda avloppsanordning är inrättad enligt tillstånd. Du behöver fylla i och skicka in blanketten för entreprenörsrapport samt fotodokumentation till förbundet.

Slamtömning

Viktigt att tänka på inför ansökan/anmälan och kommande slamtömningar:

 • Slamtömmaren ska yttra sig i alla ärenden, även där de redan tömmer i dag.
 • Lock på slamavskiljare eller tank bör ej vara tyngre än 15 kg.
 • Det vertikala och lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren eller tanken bör ej överstiga 5 meter.
 • Vägen måste klara tyngden från fordonet samt vara tillräckligt bred för att fordonet ska kunna ta sig fram obehindrat. Tömning med båt kan då vara ett alternativ.
 • Observera att andra regler för framkomlighet av slamtömningsfordon kan gälla för dig som bor på en ö, kontakta slamtömningsentreprenören för mer information.

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor om t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna. Läs mer här.

Ladda ner dokument

Avloppsansökan

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka om tillstånd. Det gäller också dig som behöver uppgradera befintlig anordning.

I broschyren ”Enskilt avlopp” och "checklistan för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vad ansökan ska innehålla och vilka övriga krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anordning. En komplett ansökan som innehåller information enligt denna broschyr ger en kortare handläggningstid och du får ditt tillstånd snabbare.

Kompletteringar till denna blankett

Kretsloppsanpassa avlopp – kostnadskalkyl

Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad dvs. där WC- och BDT-vatten blandas eller en avloppsanordning som inte är extremt snålspolande? Då ska du redovisa en kretsloppsanpassad lösning och en kostnadsberäkning genom att fylla i förbundets kostnadskalkyl och lämna in den till förbundet.

Kompletteringar till denna blankett

Entreprenörsrapport

När du har fått tillstånd för en ny avloppsanordning ska en entreprenörsrapport skickas in till oss när anordningen är färdig. I entreprenörsrapporten ska all information fyllas i som är aktuell för din avloppsanordning. Det finns även en checklista där det framgår vilka bilder som du behöver skicka med. För att göra det lättare att komma ihåg allt som ska fyllas i så har vi tagit fram ett informationsblad som det är bra om du läser innan du skickar in rapporten.

Kompletteringar till denna blankett

Yttrande från slamtömningsentreprenör

Innan du får tillstånd till din avloppsanordning ska slamtömningsentreprenören ha möjlighet att yttra sig. Detta gäller även där de hämtar slam idag. Skicka in blanketten till slamtömningsentreprenören så skickar de sitt svar direkt till oss.

Blanketten hittar du till vänster.

Senast uppdaterad: 9 november, 2018