Tillstånd för enskilt avlopp

Stora områden i Tyresö, Haninge och Nynäshamn saknar kommunalt avlopp. I dessa områden måste fastighetsägaren själv ordna med egen avloppslösning.

Att ansöka

För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken, som sedan prövas av förbundet. Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp. Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du läser igenom vår informationsbroschyr som finns nedan.

När krävs tillstånd?
• Anläggande av ny avloppsanordning för:
– Vattentoalett
– BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten)
– Minireningsverk
• Koppling av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning
• Byte av anläggningens plats
• Ny typ av avloppsanordning på din fastighet

När krävs anmälan?
• Kompostera toalettavfall från torrtoalett och
biologiskt nedbrytbart hushållsavfall
• Om du har en anläggning med tidigare tillstånd som du
behöver göra någon ändring på

Information om avlopp i kretslopp

Förbundet arbetar mot kretsloppsanpassade avlopp i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun. Detta för att möta krav i såväl miljölagstiftningen, som medlemskommunernas riktlinjer och miljömål. Syftet med arbetet är att möjliggöra återföring av växtnäringsämnen från avlopp till jordbruksmark och på så sätt uppnå ett kretslopp. Dessutom råder brist på sött grundvatten inom stora delar av kommunerna, vilket ställer krav på hushållning med grundvattnet.

För att möjliggöra kretslopp och samtidigt minska åtgången av grundvatten är det lämpligaste lösningen en separat och sluten hantering av toalettvattnet (sluten tank) med en vakuumtoalett eller en extremt snålspolande toalett (max 1 liter), alternativt en torr toalettlösning med latrinhämtning. I det fall ansökan gäller en icke kretsloppsanpassad lösning ska alltid ett kretsloppsanpassat alternativ och en kostnadsberäkning redovisas. Läs mer om förbundets arbete mot kretsloppsanpassade avlopp nedan.

Vad en ansökan ska innehålla

För att förbundet ska kunna handlägga en ansökan om tillstånd måste den vara komplett. För att försäkra dig om att du fått med alla de uppgifter som efterfrågas kan du använda checklistan i informationsbroschyren. I vissa fall kan det under handläggningens gång behövas ytterligare uppgifter. Förbundet begär då in de kompletteringar som saknas. Exempelvis kan en noggrannare undersökning av mark- och vattenförhållanden (hydrogeologisk undersökning) behöva göras om avloppsanordningen ska placeras uppströms en dricksvattentäkt.

Vad kostar det?

En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa. Taxan finns på hemsidan. Har du frågor om taxan är du välkommen att kontakta oss. Avgiften för handläggningen faktureras när ansökan kommer in till förbundet.

Om du gör en avloppsanläggning utan att först få tillstånd från oss behöver förbundet enligt miljöbalken besluta om miljösanktionsavgift.

Förhandsförfrågan om bygglov

Vid förhandsförfrågan om bygglov krävs en bedömning om förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan på fastigheten. Observera att ett förhandsbesked om bygglov inte ger tillstånd till att inrätta en avloppsanläggning. Ansökan om förhandsbesked görs på särskild blankett hos respektive kommun.

När avloppet är färdigställt

För att du ska kunna visa att din färdigställda avloppsanordning är inrättad enligt tillstånd behöver du skicka in en ifylld entreprenörsrapport samt fotodokumentation till förbundet. Du som fastighetsägare ansvarar för att förbundets blankett entreprenörsrapport fylls i och lämnas till förbundet. Nedan finns exempel på fotodokumentation och information om hur du fyller i blanketten.

Viktigt att tänka på inför slamtömning

  • Slamtömmaren ska yttra sig i alla ärenden, även där de redan tömmer i dag.
  • Lock på slamavskiljare eller tank bör ej vara tyngre än 15 kg.
  • Det vertikala och lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren eller tanken bör ej överstiga 5 meter.
  • Vägen måste klara tyngden från fordonet samt vara tillräckligt bred för att fordonet ska kunna ta sig fram obehindrat. Tömning med båt kan då vara ett alternativ.
  • Observera att andra regler för framkomlighet av slamtömningsfordon kan gälla för dig som bor på en ö, kontakta slamtömningsentreprenören för mer information.

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor gällande t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna.

Läs mer här

 

Ladda ner dokument

Ansökan om avlopp

• För att få inrätta en avloppsanläggning måste du först ansöka om tillstånd.

• Om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den är du skyldig att ansöka om tillstånd.

• I broschyren ”Enskild avloppsanordning” kan du läsa mer om vad en ansökan om tillstånd ska innehålla och övriga krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anläggning. Det är viktigt att ansökan/anmälan innehåller informationen enligt denna broschyr.

• Handläggningstiden blir kortare när ansökan är komplett.

Kompletteringar till denna blankett

Kretsloppsanpassat avlopp- kostnadskalkyl

I de fall du söker tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad dvs. där WC- och BDT-vatten blandas alternativt en avloppsanordning som inte är extremt snålspolande, ska en kretsloppsanpassad lösning och en kostnadsberäkning redovisas. Du som sökande ansvarar för att förbundets kostnadskalkyl fylls i och lämnas in till förbundet. Se vår blankett för kostnadskalkyl.

Kompletteringar till denna blankett

Entreprenörsrapport

När du har fått tillstånd för en ny avloppsanordning ska en entreprenörsrapport skickas in till oss när anordningen är färdig. I entreprenörsrapporten ska all information fyllas i som är aktuell för din avloppsanordning. Det finns även en checklista där det framgår vilka bilder som du behöver skicka med. För att göra det lättare att komma ihåg allt som ska fyllas i så har vi tagit fram ett informationsblad som det är bra om du läser innan du skickar in rapporten.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 20 juni, 2018