Fordonstvätt

Biltvätt på gatan förorenar naturen.
När du tvättar bilen på gatan, garageuppfart eller annan asfalterad mark rinner tvättvattnet oftast ner i en dagvattenbrunn och vidare ut i bäckar och åar för att slutligen hamna orenat i någon sjö eller i havet.

Tvätta bilen i en automattvätt eller i en ”gör-det-själv”-hall
Automattvättar och ”gör det själv”-hallar har utformats för att ta hand om och rena tvättvattnet från föroreningar. Tvättvattnet från fordonstvätt kan bland annat innehålla lösningsmedel från avfettning, tensider, tungmetaller, olje- och asfaltsrester. De flesta av dessa ämnen är giftiga eller skadliga för fiskar och andra vattenlevande växter och djur.

Om du ändå måste tvätta bilen hemma
Välj att stå på en plan gräs- eller grusyta långt ifrån dagvattenbrunnar, diken och vattendrag, samt eventuella dricksvattenbrunnar. Gräs- eller grusytan kommer att fungera som en infiltration där skadliga ämnen kan fastläggas och eventuell vegetation kan utnyttja näringsämnen för sin tillväxt.

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter
Tänk på att alltid använda miljöanpassade bilvårdsprodukter och att aldrig motortvätta bilen hemma. Motortvätt ger ett kraftigt förorenat tvättvatten som behöver tas omhand särskilt. Låt därför en särskilt utrustad verkstad utföra en eventuell motortvätt.

Senast uppdaterad: 26 november, 2018