Vad är dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från gator och annan mark. Dagvatten från parkeringar, gator och vägar är ofta förorenade med oljor, näringsämnen och olika metaller.

Vattnet rinner av från olika markytor, ner i diken och gatubrunnar och leds sen vidare ut i sjöar och vattendrag. Detta innebär att belastningen på sjöar och vattendrag blir stor i högtrafikerade områden, industriområden och från parkeringsytor, om inte vattnet renas. Det är därför inte lämpligt att tvätta din bil på gatan. Läsa gärna mer om det i menyn till vänster eller i informationen nedan.

Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner har tagit fram riktlinjer och policys för dagvatten. Du hittar på kommunens hemsida eller under lag & rätt nedan.

Ladda ner dokument

Anmälan dagvattenanläggning

Denna blankett använder du som vill göra en dagvattenanläggning för mer än ett hus inom detaljplanelagt område.

Senast uppdaterad: 19 maj, 2017