Anmälan av verksamhet

Skicka in anmälan till förbundet senast sex veckor innan start

Senast sex veckor innan verksamheten startar ska anmälan göras till oss på förbundet. Anmälan som lämnas in för sent leda till miljösanktionsavgift och åtal. Blankett hämtas nedan eller beställs hos vår servicetelefon 08-606 73 00.  Innan du fyller i anmälningsblanketten, läs mer om egenkontroll, lokalisering och utformning i menyn till vänster. Tillsammans med anmälan ska du skicka:

  • Ritningar över lokalen,
  • rapport över ventilationens luftflöden för lokalens olika rum,
  • OVK-protokoll (protokoll för utförd funktionskontroll av ventilationssystemet),
  • ett utkast till egenkontrollprogram enligt miljöbalken.

Vad händer med anmälan?
När anmälan är komplett med bifogade handlingar gör vi en inspektion av lokalen. Efter inspektionen får du ett beslut där det framgår om lokalen och verksamheten uppfyller lagkraven eller om det behövs kompletterande undersökningar eller åtgärder. Är anmälan komplett och lokalen uppfyller lagkraven får du normalt beslutet inom sex veckor.

Vad kostar det?
Vi tar ut en avgift enligt gällande taxa för anmälan av förskola/ skola/ fritid. Se taxa för miljöbalken.

Miljösanktionsavgift vid utebliven eller sen anmälan
Om lokalen tas i bruk innan anmälan om verksamhet eller anmälan om förändring gjorts till förbundet debiteras en miljösanktionsavgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift. Läs mer om miljösanktionsavgift på hemsidan för Kammarkollegiet (som är en statlig myndighet).

Ladda ner dokument

Anmälan av verksamhet – lokaler i offentlig miljö

Den här blanketten använder du som ska starta en verksamhet där lokaler med anmälningsplikt ingår. Exempel på anläggningar är skolor, fritids och förskolor, bassängbad, fotvård och tatuerare .

Ändring av befintlig verksamhet

Den här blanketten använder du som ska göra större förändringar i din verksamhet, t.ex. flytt till annan lokal, ombyggnation i lokalen, byte av verksamhetsutövare eller utökad verksamhet.

Registrering av livsmedelsanläggning

Skicka in anmälan om registrering och riskklassning till oss på förbundet senast två veckor innan du öppnar, tar över en befintlig anläggning, ändrar sortiment, eller bygger om.

Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter noga och lämna gärna extra information om din verksamhet och/eller sortiment så att du kan komma igång två veckor efter att du skickat in en komplett ifylld anmälan.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om dricksvattenanläggning – registrering och underlag för riskklassificering

Alla enskilda dricksvattenbrunnar och vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska registreras. Detsamma gäller vattentäkter som används till allmänheten (t.ex. skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning). Dessa verksamheter ska anmälas/ansökas om som livsmedelsanläggning respektive lokal (se meny till höger).

I samband med att du registrerar din dricksvattenanläggning ska du även skicka in ett förslag till provtagningsprogram (se nedan).

Läs även infobladet om fettavskiljare till enskilt avlopp.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 2 februari, 2018