PCB - Miljögift i byggnader

Hus som är byggda eller renoverade år 1956–1973 kan innehålla miljö- och hälsofarlig PCB. Fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB. Fastighetsägaren skulle senast den 30 juni 2008 redovisat resultatet av inventeringen och planerade åtgärder, till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Hälsoskadligt och förbjudet
PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Vi får främst i oss PCB via vår föda. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön.

Byggmaterial
PCB kan finnas i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer samt i en viss typ av plastbaserade golv, acrydurgolv. Genomförda inventeringar visar att den totala mängden PCB i fastigheter är betydande.

Läs mer om PCB
Mer information om PCB finns bland annat på Naturvårdsverket och på hemsidan www.sanerapcb.nu.

Ladda ner dokument

Inventering av PCB

Sveriges regering har beslutat om bestämmelser för PCB i byggnader. En förordning trädde i kraft 1 mars 2007, vilken bland annat innehåller bestämmelser om inventering och sanering av PCB i byggnader och anläggningar.

Saneringsanmälan PCB

Om PCB upptäcks i en byggnad ska Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund informeras. En anmälan ska göras till oss senast tre veckor innan saneringen påbörjas.

Slutrapport-Sanering av PCB

När saneringen är avslutad ska en skriftlig rapport sändas till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Rapporten ska bland annat innehålla en redovisning av omhändertagen mängd farligt avfall. Material som är förorenat av PCB ska omhändertas som farligt avfall. För att få transportera avfallet måste man ha tillstånd från länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 27 augusti, 2018