Kravet om läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa EU-förordningen, EU nr 517/2014.

Läckagekontroller ska utföras regelbundet
Intervallet för läckagekontroll bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i utrustningen. All utrustning över 5 ton CO2e omfattas av kraven om läckagekontroll och ska räknas med i den totala mängden köldmedia i anläggningen.

  • 5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
  • 50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
  • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Finns läckagevarningssystem installerat dubbleras tiden mellan kontrollerna.

Bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningar som hyr ut mer än 60 % av sina lokaler till kommersiell verksamhet är rapporteringsskyldiga. Övriga bostadsrättsföreningar behöver inte skicka in rapporten till förbundet men omfattas av krav om läckagekontroll och ska kunna visa upp dokumentation över utförda kontroller.

Mer information
Läs mer om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets hemsida och på branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats Allt om f-gas.

Senast uppdaterad: 15 januari, 2019