Årsrapportering för köldmedier

Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Du som har en anläggning som innehåller 14 ton CO2(e) eller mer ska senast den 31 mars varje år skicka in en årsrapport till förbundet. Utrustningen i anläggningen ska kontrolleras inom fastställda kontrollintervall och utföras av en certifierad kylentreprenör.

Årlig läckagekontroll
Du som äger en verksamhet med köldmedieanläggning ska se till att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.

Skicka årsrapporten till förbundet senast 31 mars
Årsrapporten  ska du kontrollera, godkänna och skriva under. Därefter skickar du in rapporten tillsammans med förteckningen över dina köldmedieaggregat till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge.

Läs mer i informationsbladet Årsrapportering köldmedia och vad du kan förvänta dig av oss i vår servicegaranti ”Servicegaranti årsrapportering köldmedia

Köldmedierapportens innehåll
Alla kontroller samt förändringar som utförs i anläggningen under ett kalenderår ska redovisas i köldmedierapporten. Blanketterna som du ska använda för denna rapportering hämtar du på Svenska Kyl & Värmeöverföringens webbplats: www.skvp.se.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter
 • Fastighetsbeteckning
 • Belägenhetsadress
 • Certifierad kylentreprenör
 • Kontaktuppgifter till kylentreprenör
 • Namn och certifikat på teknisk personal
 • Aggregatförteckning över utrustningen
 • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • Används regenererad köldmedia ska ursprungsmärkning anges
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 • Utrustning som har skrotats
 • Utrustning ombord på fartyg; fartygets namn, signalbokstäver eller dylikt
 • Din underskrift (eller elektronisk signatur)

Avgift
Förbundet tar ut en fast avgift för handläggning av årsrapporten, se aktuell avgift i förbundets taxa för miljöbalken. Om årsrapporten är ofullständig tillkommer timavgift för den nedlagda tiden i ärendet. Från och med 2019 kommer förbundet även ta ut en påminnelseavgift om inte årsrapporten kommer in i tid. För den första påminnelsen debiterar vi 625 kr. För den andra påminnelsen debiterar vi 1250 kr. Därefter kommer vi att timdebitera enligt förbundets taxa.

Skrotning av aggregat
Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt och att det redovisas i ett skrotningsintyg som skickas till förbundet i samband med årsrapporten. Blankett för ”skrotningsintyg” hittar du på www.skvp.se.

Nyinstallation eller konvertering
Vid nyinstallation eller konvertering av aggregat ska du skicka en anmälan om installationen till förbundet senast 6 veckor innan installationen/konverteringen. Anmälan är till för att vi ska samråda med dig om åtgärdens utformning och miljöpåverkan. Blankett för ”information till tillsynsmyndigheten innan installation eller konvertering” hittar du på www.skvp.se.

Mer information
Läs mer om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets hemsida och på branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats Allt om f-gas.

Senast uppdaterad: 8 januari, 2020