Köldmedier

Köldmedier är ämnen som finns i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Sedan 2015 gäller nya regler för hur man beräknar mängden köldmedia i anläggningen. Senast 31 mars 2018 ska rapporterna för 2017 vara hos förbundet.

Regler för att förhindra köldmedieläckage
Köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. När dessa gaser släpps ut, eller läcker ut, i atmosfären bidrar de till växthuseffekten på liknande sätt som utsläpp av koldioxid bidrar till växthuseffekten. En skillnad är dock att vissa av fluoreradegaser är betydligt mycket starkare växthusgaser än koldioxid. Därför måste du som bedriver en yrkesmässig verksamhet och har köldmedieanläggningar följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.

Läs mer om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets hemsida och på branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats Allt om f-gas.

Du som är registrerad som ägare är skyldig att

 • Se till att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
 • Du är skyldig att årligen rapportera till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in senast den 31 mars året efter.
 • Känna till och godkänna rapportens innehåll genom signatur.
 • Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.
 • Informera Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund om du plannerar installera nya aggregat. Vi kan då vägleda dig vilka olika typer av köldmedier som är skonsammare för miljön vid ett eventuellt läckage.

Köldmedierapportens innehåll
Alla kontroller som utförs under ett kalenderår ska redovisas i en köldmedierapport till förbundet en gång om året (senast den 31 mars året efter). Blanketterna som kan används för denna rapportering kan hämtas via Svenska Kyl & Värmeöverföringens webbplats. Du hittar dem här: Årsrapport för kyl och värmeutrustning , Aggregatförteckning

Rapporten ska innehålla följande uppgifter: 

 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer
 • Fastighetsbeteckning
 • Belägenhetsadress
 • Certifierad kylentreprenör
 • Kontaktuppgifter
 • Namn och certifikat på teknisk personal
 • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 • Regler vid läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa den nya EU-förordningen, EU nr 517/2014. Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter läckagekontroller

 • 5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
 • 50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
 • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader
 • Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.
Senast uppdaterad: 8 augusti, 2018