Anmälan miljöfarliga verksamheter

En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga. Det innebär att tillstånd ska finnas eller att en anmälan ska ha gjorts, innan man börjar anlägga, bygga, driva eller ändra verksamheten. I vissa fall räcker det med att informera oss om att verksamheten startar.

 

Anmälan eller tillståndsansökan?
Alla verksamheter som finns upptagna i miljöprövningsförordningen ska anmälas eller ha tillstånd för sina verksamheter. C-verksamheter är anmälningspliktiga och ska anmälas till miljöförbundet minst sex veckor innan verksamheten påbörjas. Verksamheter som enligt bilagan till förordningen har beteckningen A eller B är tillståndspliktiga och ansökan ska skickas till Länsstyrelsen. Ska du sprida kemiska bekämpningsmedel skickar du in en anmälan eller tillståndsansökan till förbundet.

Ändring av verksamhet
Ansökan eller anmälan ska göras när verksamheter ändras om förändringen är av betydelse ur störningssynpunkt. Till exempel när en verksamhet ändrat något av det som är miljöfarlig verksamhet. Här är några exempel:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen (t ex avfall) eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar genom annat utsläpp än ovan, eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

Ändringens omfattning, investeringskostnad, typ av ändring, vilken effekt ändringen har på utsläpp eller störningar till miljö eller hälsa, avgör om en anmälan göras till förbundet eller en ansökan lämnas till länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen .

Verksamheter utan anmälningsplikt
Det finns även miljöfarlig verksamhet som inte är anmälnings- eller tillståndspliktig, så kallad U-verksamhet, där krav inte ställs på vare sig tillstånd eller anmälan, men verksamheten ska ändå följa kraven i miljöbalken och ha egenkontroll. Det innebär bland annat att du som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

Spridning av kemiska bekämpningsmedel
Beroende på var du vill sprida ett kemiskt bekämpningsmedel gäller olika regler. I vissa områden gäller tillståndsplikt, i andra områden räcker det med anmälan. Det finns också platser som det inte är tillåtet att använda kemiska bekämpningsmedel. Ett exempel är den inre zonen i vattenskyddsområden.

Mer information
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen
Mark- och miljödomstolen

Ladda ner dokument

Anmälan C-verksamhet

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och anmäls till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas. Anmälan ger förbundet information om planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, dess påverkan på omgivningen ur miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs enligt miljöbalken.

Kompletteringar till denna blankett

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Miljöbalken ställer krav på att alternativa metoder och tekniker ska övervägas. Vilka alternativ till kemisk bekämpning har ni övervägt och varför har dessa valts bort? Kom ihåg att anmälan/ansökan ska vara förbundet tillhanda minst fyra veckor före planerad bekämpning.

Senast uppdaterad: 29 mars, 2018