Radon

Vi får ofta telefonsamtal från personer som är intresserade av att köpa hus, och som undrar om det aktuella huset är mätt, och om inte, hur man gör en mätning. Nedan finns kortfattad information om radon och vart man ska vända sig.

Vad är radon?
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongas finns naturligt i berggrunden samt i grus och sand.  Radon kan finnas i hus med källare eller hus som är byggda på betongplatta, i dricksvattnet (enskild brunn), eller i huset (hus byggda mellan 1926-1976).

På sikt kan gasen orsaka lungcancer om halten är hög inomhus. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar därför alla som inte tidigare mätt radonhalten i sin bostad att göra en mätning. Ett tips till dig som ska sälja ditt hus är att göra en ny radonmätning och vidta eventuella åtgärder i god tid innan försäljningen sker.

Enligt Boverkets byggregler får nybyggda och befintliga hus ha en radonhalt på högst 200 Bq per kubikmeter luft. Folkhälsomyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa för radongashalt i bostäder och arbetsplatser är 200 Bq/kubikmeter luft. Riktvärde för  radon i dricksvatten är 1000 Bq/kubikmeter vatten.

Hur går jag tillväga för att mäta radon?
Du som bor i småhus vänder dig direkt till något av de ackrediterade laboratorier som gör radonmätning. Företagen hittar du på SWEDAC’s hemsida (statlig myndighet för ackreditering och kontroll).

Bor du i lägenhet ska du istället kontakta din fastighetsägare som ska kunna visa upp mätresultat från den senast utförda radonmätningen.

Vi på förbundet utför inga radonmätningar. I enstaka fall har vi tillgång till äldre mätningar från en period när radonmätningar kunde beställas via kommunen, men dessa lämnas inte ut eftersom mätningarna är gamla och ombyggnationer kan ha gjorts i husen som påverkat tidigare mätresultat.

Långtidsmätning eller korttidsmätning
Långtidsmätningar ska utföras under perioden 1 oktober till 30 april (eldningssäsongen) för att vara tillförlitliga. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mättiden vara minst två månader. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare mätning.

Planerar du att köpa ett hus eller snart tänker sälja och har ont om tid kan du göra en korttidsmätning. De är inte lika tillförlitliga som långtidsmätningar på grund av den korta mätperioden. Om du vill ha en ännu snabbare mätning kan du kontakta en radonkonsult som kan mäta radonhalten direkt med ett speciellt instrument.

Exempel på åtgärder
Om radonet i huvudsak kommer från byggnadsmaterialet kan du behöva åtgärda ventilationssystemet. Har du problem med markradon kan du försöka täta de ställen där radonet tar sig in i huset eller installera en radonsug alternativt om huset står på grus eller grovsand, en radonbrunn som suger luft ur jorden en bit från huset.

Du kan fortfarande få rotavdrag för halva arbetskostnaden när du gör en radonåtgärd. Regler för rotavdrag hittar du på skatteverkets hemsida.

Mer information om radon, radonmätningar och åtgärder
Strålsäkerhetsmyndigheten (information, metodbeskrivningar att mäta radon, mm)
SWEDAC (för att hitta ackrediterade företag och laboratorier)
Boverkets radonguide  (information om radon, ansvar, saneringsåtgärder mm)
Skatteverket (rotavdrag)

Senast uppdaterad: 26 juli, 2017