Radon

Nedan finns kortfattad information om radon och vart man ska vända sig för att mäta radon.

Vad är radon?
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongas finns naturligt i berggrunden samt i grus och sand. Radon kan finnas i hus, t. ex. hus som är byggda på betongplatta, i byggnadsmaterial som kallas blåbetong (hus byggda mellan 1926-1976), eller i dricksvattnet från enskild brunn.

På sikt kan höga halter av radongas orsaka lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar därför alla som inte tidigare mätt radonhalten i sin bostad att göra en mätning. Ett tips till dig som ska sälja ditt hus är att göra en ny radonmätning och vidta eventuella åtgärder i god tid innan försäljningen sker. Under vissa år finns det bidrag att söka via länsstyrelsen.

Strålsäkerhetsmyndighetens referensnivå för radongashalt i bostäder och arbetsplatser är 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Riktvärde för radon i dricksvatten är 1000 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) vatten. Enligt Boverkets byggregler får man inte bygga så att radonvärdena blir för höga i nybyggda hus. Läs mer på Boverket.

Hur går jag tillväga för att mäta radon?
Du som bor i småhus vänder dig direkt till något av de ackrediterade laboratorier som gör radonmätning. Företagen hittar du på SWEDAC’s hemsida (statlig myndighet för ackreditering och kontroll). Bor du i lägenhet ska du istället kontakta din fastighetsägare.

Vi på förbundet utför inga radonmätningar. I enstaka fall har vi tillgång till äldre mätningar från en period när radonmätningar kunde beställas via kommunen. För information om markradon kan du vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen i din kommun.

Långtidsmätning eller korttidsmätning
Långtidsmätningar ska utföras under eldningssäsongen i Stockholm (1 okt-30 april) för att vara tillförlitliga. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mättiden vara minst två månader. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare mätning.

Planerar du att köpa ett hus eller snart tänker sälja och har ont om tid kan du göra en korttidsmätning. De är inte lika tillförlitliga som långtidsmätningar på grund av den korta mätperioden. Om du vill ha en ännu snabbare mätning kan du kontakta en radonkonsult som kan mäta radonhalten direkt med ett speciellt instrument.

Metodbeskrivning för mätning av radon hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Exempel på åtgärder
Om radonet i huvudsak kommer från byggnadsmaterialet kan du behöva åtgärda ventilationssystemet. Har du problem med markradon kan du försöka täta de ställen där radonet tar sig in i huset eller installera en radonsug alternativt om huset står på grus eller grovsand, en radonbrunn som suger luft ur jorden en bit från huset.

Mer information om radon, radonmätningar och åtgärder
Strålsäkerhetsmyndigheten (information, metodbeskrivningar att mäta radon, mm)
SWEDAC (för att hitta ackrediterade företag och laboratorier)
Boverket (information om radon, ansvar, saneringsåtgärder mm)

Senast uppdaterad: 22 augusti, 2019