Miljösanktionsavgift

Vid överträdelser av miljöbalkens regler tillämpas miljösanktionsavgifter som betalas till staten. Syftet är att bidra till en minskad miljöpåverkan från verksamheter. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen har skett oavsiktligt eller av oaktsamhet.

Debitering för handläggning av ärendet
Vi tar betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Läs mer om miljösanktionsavgift

Senast uppdaterad: 15 januari, 2019