Värmepumpar

För att installera en värmepump behöver du först göra en anmälan till oss. Följ våra steg för steg anvisningar för att göra en komplett ansökan. Ansökningshandlingarna och vägledande informationsblad hittar du längst ned på denna sida.

1. Vad behöver du anmäla ?

Värme från mark, berg, ytvatten eller grundvatten är värmepumpsanläggningar du behöver tillstånd för att installera. Utebliven anmälan innebär miljösanktionsavgift.

Om du planerar att köpa en luftvärmepump som utvinner värme ur utomhusluften och som är mindre än 14 ton CO2e behöver du inte göra någon anmälan. Om luftvärmepumpen innehåller 14 ton CO2e eller mer så krävs att du skickar in en föranmälan innan installation enligt 14 § Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser, läs mer under fliken köldmedia.

2. Kontakta installatör och borrare

I anmälan ska du ange val av pump, borrhålsplacering och installatör. Ett bra första steg är att välja en ackrediterad installatör. Installatören kan ofta assistera med att anlita borrfirma. På Svenska Kyl & Värmepumpföreningens hemsida finns en förteckning över installatörer som är medlemmar i branschorganisationen. Du kan även använda andra vägar för att hitta installatörer som inte är medlem av  till branschorganisationen.

3. Kontrollera ledningar på tomtmark

Du behöver veta var på tomten det finns avlopp och vattenledningar. Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningarna är dragna på fastigheten. Det är också du som får stå för eventuella kostnader ifall det skulle uppstå skador i samband med borrningen. Om det finns kommunala ledningar eller tunnlar under din fastighet, så bör det framgå av servitut. Du kan få information om kommunala vatten- och avloppsledningars läge från kommunens VA avdelning, som nås via din kommuns växel.

4. Placera ditt borrhål på en karta

För få den effekt du önskar ska ditt borrhål hålla avståndet från dina grannars borrhål att de riskerar att störa varandras värmeupptag. För att anläggningen ska ge full effekt bör avståndet mellan två borrhål vara minst 20 meter.  Markera ditt planerade borrhål på ditt karta över din fastighet som är i skalan 1:400. Om anläggningen har flera hål markerar du även dem.  Skriv ut kartan via din kommuns webbtjänst:

Haninge
Tyresö
Nynäshamn

5. Klartecken från dina grannar

Det är alltid viktigt att ha samtal med grannarna för att hitta den bästa lösningen. Du behöver fråga dem om de borrat för bergvärme själva och i så fall var, eller om de har planer på att installera en värmepump i framtiden. En bra dialog från början är mycket till hjälp i ett senare skede. Om ditt borrhåls placeras närmare än 10 meter från din grannes tomtgräns måste grannen lämna sina synpunkter till detta. Observera att detta gäller även om entreprenören planerar att vinkla borrhålet. Vi rekommenderar att alltid visa berörda grannar din anmälan och situationsplan med borrhålets placering.

6. Gör din anmälan

Nu när du har alla uppgifter som behövs för anmälan är det dags att fylla i anmälningsblanketten. Fråga din installatör om du behöver hjälp med de tekniska uppgifterna.

7. Förbundets tillsynsarbete och handläggning

Handläggningen av anmälningar sker i turordning. Beslutet innehåller vissa villkor för din borrning. Villkoren kan gälla särskilda regler vid borrning nära kust, förorenade områden eller skyddade naturområden.  Det är ditt ansvar att alla villkoren följs. Förbundet skickar sedan en kopia av beslutet till din borrare. Du har rätt att överklaga beslutet. Även grannar som har hörts kan överklaga beslutet, om de motsatt sig godkännandet av anläggningen.

Efter att beslutet fattats skickar förbundet ut en prövningsavgift.  Avgiften ska täcka de kostnader förbundet haft för sin granskning av anmälan. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett. Anmälan måste vara fullständig för att beslut ska kunna tas. När du  fått ett godkänt beslut från oss kan borraren och installatören börja sitt arbete.

Vi tar betalt för nedlagt arbete även för anmälningar som dras tillbaka.

Läs mer i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1.

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan värmepumpar

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till miljö- och byggnadskontoret. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett. Anmälan måste vara fullständig för att beslut ska kunna tas. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 28 januari, 2020