Cistern

Du som äger en cistern för lagring av eldningsolja, dieselbrännolja eller brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Anmälan av cistern skickas in senast 6 veckor före installation
Förbundet ska informeras skriftligen innan följande typer av cisterner installeras:

  • Cistern i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter eldnings- eller dieselbrännolja med flampunkt högre än 55°
  • Cisterner ovan mark som rymmer 1-10 kubikmeter dieselbrännolja, eldnings- eller spillolja (gäller ej cisterner inomhus)
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Blankett för anmälan av cistern finns nedan. Avgift för handläggning tas ut enligt fastställd taxa. Här kan du läsa mer om våra taxor.

Vid övrig hantering och/eller förvaring av brandfarliga varor, kontaktar du Södertörns brandförsvarsförbund.

Miljörisk
Cisterner som innehåller oljor eller brandfarliga vätskor blir med tiden utsatta för angrepp. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betonggolv. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda och medföra stora saneringskostnader. Det är en fördel att frilägga rörledningarna. Då har du själv bättre kontroll över din anläggning.

Återkommande kontroll
När det är dags för den återkommande kontrollen (information finns på cisternens skylt och i kontrollrapporten) kontaktar du ett ackrediterat företag (dessa hittar du på SWEDAC, myndigheten för kvalitet och säkerhet). Kontrollrapporten från den återkommande kontrollen ska finnas tillgänglig av den som använder anordningen och kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndighet.

  • Vart 12:e år ska återkommande kontroll utföras på K-cisterner och dubbelmantlade cisterner samt tillhörande rörledningar. För S-cisterner och äldre rörledningar som saknar tillfredsställande korrosionsskydd är intervallet för kontrollen vart 6:e år.
  • I vattenskyddsområde ska den återkommande kontrollen utföras med sex års intervall för K-cisterner och dubbelmantlade cisterner samt tre års intervall för S-cisterner.

Om du är osäker på vad som gäller för din cistern – rådgör med ett ackrediterat företag som du hittar på SWEDAC.

Cistern som skrotas ska anmälas till förbundet
Du måste meddela Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skriftligt när du skrotar din cistern (Se blanketten ”anmälan om att ta cistern ur bruk” nedan). Gårdscisterner och farmartankar räknas som cistern ovan mark och får endast flyttas när de är tömda, rengjorda och kontrollerade enligt krav från Räddningstjänsten.

Miljösanktionsavgift
Miljösanktionsavgifter betalas till staten när verksamhetsutövare inte följer bestämmelser som finns i miljöbalken. Läs mer i Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Kammarkollegiet, är den statliga myndighet som ansvarar för miljösanktionsavgifter.

Vi tar betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ladda ner dokument

Anmälan installation av cistern

När en cistern installeras ska det anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Avgift för handläggning av anmälan tillkommer, se taxor, miljö, taxebilaga 1.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om att cistern tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk anmäler du det till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Anmälan är avgiftsfri. Cisternen ska tömmas och rengöras samt tas bort eller fyllas med sand. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska avlägsnas så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag.

Senast uppdaterad: 14 januari, 2019