Kompostering

Kompostering kan ses som en form av återvinning. Det är helt enkelt ett sätt att ta tillvara näringsämnen och humusämnen ur det organiska avfallet och återföra det som jordförbättring i trädgårdsland och odlingar. Samtidigt minskar mängden hushållsavfall. En kompost fordrar skötsel för att fungera bra.

Regler kring kompostering

Det är olika regler beroende av vad som ska komposteras. Se under respektive avfallsslag nedan.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten under förutsättning att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ingen anmälan krävs.

Matavfall

Vid kompostering av matavfall krävs en isolerad och skadedjurssäker behållare. Med det menas att fåglar, flugor eller gnagare inte ska kunna komma åt avfallet eller lockas dit. Behållare ska ha lock. Botten ska vara tät eller ha ett nät som håller gnagare borta. Vissa möjligheter finns till lägre avfallstaxa respektive förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras. Anmälan ska göras till oss och blankett finns att ladda ner nedan eller kan beställas hos oss.

Bokashi
Bokashi är en form av hemkompostering, vilket betyder att det är anmälningspliktigt enligt kommunens renhållningsföreskrifter. Vid anmälan behöver det framgå vilken typ av syrefri förvaring som är tänkt att användas. Det behöver även finnas med uppgift om att tillräckligt med trädgårdsyta finns samt hur materialet hanteras för att förhindra att djur kommer åt det. Att ha en Bokashi utan att ha tillräckliga trädgårdsytor är olämpligt. Det är  viktigt att planera för hur man har tänkt att hantera och förvara Bokashin under vintern, då det inte går att gräva ned materialet. Hanteringen får inte innebära en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Latrin

Latrin kan komposteras eller hanteras i förmultningstoalett eller i latrinkompost. Anmälan ska göras till oss och blankett finns att ladda ner nedan eller kan beställas hos oss. I delar av Nynäshamns kommun är det tillståndsplikt på att installera torrtoalett med kompostering.

Vilka områden som har tillståndsplikt framgår av Nynäshamns lokala föreskrifter.

Mer information om latrinkomposter finns nedan. Under enskilt avlopp finns mer information om torra toaletter.

Avloppsslam

Även avloppsslam får komposteras om det finns särskilda skäl, dock är vi restriktiva med dispenser eftersom slam är ett hushållsavfall som ska tas om hand av kommunen. Ansökan ska göras till oss och blankett finns att ladda ner eller kan beställas hos oss.

Avgift för handläggning av anmälan/ansökan
Den som vill slutbehandla latrin eller kompostera avloppsslam måste skicka anmälan/ansökan till oss. Förbundet tar ut avgift för handläggning av anmälan/ansökan.

För behandling i förmultningstoalett, förbränningstoalett eller latrinkompost får du betala 1 920  kronor. Om du redan har anmält att du slutbehandlar latrin på din fastighet och du skaffar en ny torrtoalettlösning behöver du inte meddela oss.

Att ansöka om att kompostera avloppsslam debiteras med timavgift för nedlagd tid. På grund av att det är svårt att som privatperson sköta tömningen av slamavskiljaren på ett säkert sätt får du endast tillstånd till kompostering om du inte kan ta hand om ditt slam på något annat sätt.

Ladda ner dokument

Anmälan kompostering av matavfall

Det krävs en anmälan till oss om du vill kompostera ditt matavfall. Vissa möjligheter finns till lägre avfallstaxa respektive förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras.

Ansökan kompostering avloppsslam

I vissa fall är det möjligt att få tillstånd till att kompostera sitt avloppsslam. Förbundet är dock väldigt restriktiva med att ge dispens till egen kompostering där det är möjligt att hämta slammet för kommunens renhållning. Att själv ta hand om slammet från en sluten tank för WC-vatten godkänner vi inte. I blanketten uppger du varför du vill kompostera avloppsslam och skickar med de bilagor som framgår i blanketten. Läs gärna vår information om kompostering.

Kompletteringar till denna blankett

Anmälan om kompostering av latrin

Anmälnings- och ansökningsblankett för torra toalettlösningar:

- Frystoalett
- Förbränningstoalett
- Förmultningstoalett
- Torrdass
- Urinseparerande förmultningstoalett

Senast uppdaterad: 30 mars, 2020