Farligt avfall

Farligt avfall från hushåll är bland annat färgrester, lösningsmedel, bekämpningsmedel, olje- och kemikalierester, sprayburkar och annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall.

Farligt avfall ska lämnas till miljöstation eller återvinningscentral och får inte spolas ner i avloppet. Inlämnat farligt avfall ska vara förpackat och märkt, helst i originalförpackning. Kvicksilvertermometrar och cytostatika ska lämnas på återvinningscentralens miljöstation.

Läkemedelsrester lämnas till apotek. För kanyler tillhandahåller apoteket kanylbehållare kostnadsfritt. Fyllda behållare lämnas till apoteket eller på återvinningscentralens miljöstation.

Olika typer av farligt avfall får inte blandas.

Ladda ner dokument

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan farligt avfall får tas emot.

Senast uppdaterad: 21 maj, 2017