Återvinning

Genom att återanvända eller återvinna uttjänta varor eller material gör du en insats för miljön och för ett hållbarare samhälle.

Hur ska avfallet sorteras?
Det är skillnad mellan återvinninsstationer och återvinningscentraler. Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret (se nedan) och alla tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstation eller på annan plats som kommunen bestämt. Reglerna skiljer sig åt mellan kommunerna så vill du veta vad som gäller just dig, välj kommun till höger.

Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda.
Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Föremål som inte är tidningar eller förpackningar ska aldrig läggas i FTI:s kärl, även om de är tillverkade av plast, glas eller metall, utan sorteras på kommunens återvinningscentraler eller hos din hyresvärd.

Om du är osäker på var du ska slänga ett specifikt föremål kan du leta upp det i FTI:s lista som du hittar här. Där kan du se i vilket kärl det ska sorteras på återvinningsstationerna eller om det inte ingår i FTI:s insamling, det vill säga är hushållsavfall eller om det är grovavfall, farligt avfall eller något annat som ska lämnas till återvinningscentralen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har det övergripande ansvaret för driften av återvinningsstationerna.

Hitta återvinningsstation
På FTI:s hemsida kan du leta upp närmaste återvinningsstation i din kommun och se när stationen tömdes och städades. Du kan också se när detta planeras att göras nästa gång. Vid frågor kontaktar du FTI direkt.

Batterier ingår inte i FTI:s ansvar och samlas inte in på alla återvinningsstationer. Besök El-kretsens hemsida och ange i vilket område du söker batteriholkar.

Producentansvar
Varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar.
Producentansvar gäller för elektriska och elektroniska produkter, däck, bilar, returpapper samt förpackningar av glas, metall, plast, kartong och wellpapp.

Ladda ner dokument

Anmälan om deponering av muddermassor

Här hittar du som företagare blanketter för att anmäla olika typer av föroreningar och avfall.

Anmälan om mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan farligt avfall får tas emot.

Anmälan användning av avfall för anläggningsändamål

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Senast uppdaterad: 22 maj, 2017