Försäljning av tobak

Definition av tobak
Som tobak räknas alla produkter som innehåller tobak. Det är cigaretter, snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller, råtobak med mera.

Anmälningsplikt
Den som säljer tobak ska anmäla detta till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast den dag försäljningen påbörjas. Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten. Vid förändring av ägarförhållanden ska detta meddelas förbundet utan dröjsmål. Är det nytt bolag eller person som svarar för försäljningen ska det bolaget/den personen skicka in en ny anmälan till förbundet.

Anmälan via e-tjänst

Skicka in din anmälan via förbundets e-tjänst för tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Kom ihåg att du ska anmäla påbörjad eller avslutad försäljning eller ändring av kontaktuppgifter.

Egenkontroll
Varje företag som bedriver detaljhandel med tobak är skyldigt att utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över försäljningen av tobak. För denna egenkontroll ska företaget ta fram och tillämpa ett egenkontrollprogram. Programmet ska i ett dokument bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av tobak för att minimera antalet överträdelser av försäljningsbestämmelserna.Syftet med programmet är att det ska utgöra ett instrument för handlaren att säkerställa att försäljningsreglerna kommer att följas. Det ska också finnas en beredskap för att vidta åtgärder i det fall bestämmelserna inte följs. Vilka åtgärder det är ska framgå av programmet. Särskild vikt ska läggas på ålderskontrollen och risken för langning.Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas på lämpligt sätt, samt har egenkontrollprogrammet tillgängligt på plats på försäljningsstället för försäljningspersonalen.

Försäljningsregler för tobak
• Cigaretter ska säljas i paket om 20 stycken och rulltobakspaket måste innehålla minst 30 gram sedan den 21 januari 2017-
• Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper verkligen har fyllt 18 år. I tveksamma fall ska man begära legitimation. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Det ska vara tydligt märkt på försäljningsstället att det är 18-årsgräns. Märkning ska finnas vid kassan. Åldersgränsen gäller vid all försäljning i näringsverksamhet, alltså i yrkesmässig verksamhet. Distansförsäljning genom postorder eller internet och försäljning från tobaksautomat eller andra former av självbetjäning omfattas också. Distansförsäljning av tobak kan inte tillåtas med mindre än att säljaren kan försäkra sig om att köparen är över 18 år.

• Huvudregeln är att marknadsföring av tobak till konsumenter på försäljningsstället inte är tillåtet. Däremot är kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Sådana kommersiella meddelanden ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället
• Tobak måste ha varningstext (på svenska) och vara avsedd för försäljning i Sverige.
• Försäljning av tobak från varuautomater är inte tillåten annat än om automaten är uppställd i en lokal dit minderåriga inte har tillträde eller automaten kan bevakas kontinuerligt. Automater utomhus eller utom synhåll för expediterna vid kassorna i en butik är inte tillåtna.

Personligt straffansvar
Den som säljer eller lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar som gäller den som lämnar över tobaksvaran till den underårige. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

Straffbart sälja felmärkta tobaksvaror
Försäljning av tobaksvaror som saknar eller har felaktiga varningstexter  är straffsanktionerade. Det innebär att polisen kan ingripa mot försäljning av felmärkta tobaksvaror.

Tillsyn
Förbundet ska kontrollera att försäljningsbestämmelserna efterlevs. Förbundet ska även ta fram informationsmaterial och erbjuda utbildning. Om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs kan förbundet meddela föreläggande eller förbjuda försäljning i 6 eller 12 månader. Föreläggande eller förbud kan förenas med vite.

Tillsyn utförs via inspektioner en gång per år och vid detta tillfälle kontrollerar tillståndshandläggaren skyltning av åldersgräns, egenkontrollprogram samt eventuell reklam. Vid tillsynsbesöket kontrolleras även utbildningsbehovet för personal. Därutöver finns möjlighet att direkt ställa frågor som rör regler angående försäljning av tobak eller folköl.

Förbundet genomför förutom inspektioner även regelbundna kontrollköp. Vid kontrollköp anställs ett antal 18-åriga köpare. Kontrollköpen går till så att de går in i butiken och försöker köpa tobak. Köparens instruktioner är att svara att den är 18 år om den tillfrågas, de har inte med sig legitimation och instrueras att säga att den inte har med sig sin legitimation. Den som överlämnar varan ska begära legitimation för att förvissa sig om att kunden är 18 år. Om köparen nekas köp ska den lämna varan och gå ut ur butiken. I de fall köparen får handla försöker tillståndshandläggaren att återköpa varan i direkt anslutning till köpet samt vid tillfället också informera om att butiken misslyckats i kontrollköpet. Om butiken klarat sig vid kontrollköp återkopplas också detta direkt.

Har du frågor?
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillståndshandläggare ansvarar för tillsyn, kontrollköp och information. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt.

Ladda ner dokument

Anmälan/avanmälan om tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror

Senast uppdaterad: 13 maj, 2019