Enskilt avlopp

Stora områden i Tyresö, Haninge och Nynäshamn saknar kommunalt avlopp. I dessa områden måste fastighetsägaren själv ordna med egen avloppslösning. För att anlägga enskilt avlopp krävs tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken, som sedan prövas av förbundet. Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp.

Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du läser igenom denna informationsbroschyr.

När krävs tillstånd?
• Anläggande av ny avloppsanläggning för:
- Vattentoalett
- BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten)
- Reningsverk
• Koppling av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning
• Byte av anläggningens plats

När krävs anmälan?
• Kompostera toalettavfall från torrtoalett och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall
• Om du har en anläggning med tidigare tillstånd som du behöver göra någon ändring på

Information om avlopp i kretslopp
Förbundet har påbörjat ett arbete mot mer kretsloppsanpassade avlopp i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun. Detta för att möta krav i såväl miljölagstiftningen, som medlemskommunernas riktlinjer och miljömål. Syftet med arbetet är att möjliggöra återföring av växtnäringsämnen från avlopp till jordbruksmark och på så sätt uppnå ett kretslopp. Dessutom råder brist på sött grundvatten inom stora delar av kommunerna, vilket ställer krav på hushållning med grundvattnet.

För att möjliggöra kretslopp och samtidigt minska åtgången av grundvatten är det lämpligaste lösningen en separat och sluten hantering av toalettvattnet (sluten tank) med en vakuumtoalett eller en extremt snålspolande toalett (max 1 liter), alternativt en torr toalettlösning med latrinhämtning. I det fall ansökan gäller en icke kretsloppsanpassad lösning ska alltid ett kretsloppsanpassat alternativ och en kostnadsberäkning redovisas. Läs mer om förbundets arbete mot kretsloppsanpassade avlopp till höger.

Vad en ansökan ska innehålla
För att förbundet ska kunna handlägga en ansökan om tillstånd måste den vara komplett. För att försäkra dig om att du fått med alla de uppgifter som efterfrågas kan du använda checklistan nedan. I vissa fall kan det under handläggningens gång behövas ytterligare uppgifter. Förbundet begär då in de kompletteringar som saknas. Exempelvis kan en noggrannare undersökning av mark- och vattenförhållanden (hydrogeologisk undersökning) behöva göras om avloppsanordningen ska placeras uppströms en dricksvattentäkt.

 

Använd denna checklista innan du skickar ansökan

1. Ansökningsblankett
Blanketten ska vara fullständigt ifylld och finns här till höger. Glöm inte att skriva under din ansökan.

2. Resultat från mikrobiologiskt och kemiskt vattenprov av dricksvattnet.
Provet tar du från den egna brunnen eller från en närliggande brunn om egen saknas. Vattenprovet tas lämpligen från en kökskran. Provet ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. OBS! Du måste skicka en kopia på provsvaret till förbundet. Läs mer om provtagning av dricksvatten här.

3 Kostnadskalkyl för kretsloppsavlopp
Om du har valt en anläggning som inte är en kretsloppsanläggning måste du fylla i en kostnadskalkyl. Där ska du jämföra kostnaderna för anläggningen du har valt med kostnaderna för en kretsloppsanläggning, både inköpskostnader och kostnader för en längre bruksperiod. Blankett för kostnadskalkyl finns
här.

Exempel på kostnadsjämförelser mellan olika avloppslösningar för enskilda avlopp beräknat på 20 år finns i broschyren "Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation." Broschyren har publicerats av Havs och vattenmyndigheten under 2014.

4 Situationsplan (karta över tomten)
Om du inte har någon så kan du beställa en från Lantmäteriet. Situationsplanen ska vara lättöverskådlig och skalenlig (1:400 eller 1:1000) och innehålla nedanstående uppgifter:

- Fastighetsgränser och tillfartsväg (väg för slamtömningsfordon).
- Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
- En beskrivning av markförhållandena på fastigheten, ex bergknalle, eventuella låga punkter (ex kärrmark). Uppgifterna markeras på situationsplanen.
- Samtliga befintliga och planerade dricksvattenbrunnar, såväl grävda som borrade, samt bergvärmehål inom ett avstånd av ca 100 m från planerad avloppsanläggning.
OBS! Även dricksvattenbrunnar som för närvarande inte används ska redovisas. Ett riktvärde för skyddsavstånd mellan vattenbrunn och avloppsanläggning är ca 50 m. Avgörande är hur täta jordlagren är i marken. Avloppsanordningen bör placeras nedanför i terrängen i förhållande till både vattenbrunn och borrhål för bergvärme
- Förslag till placering av avloppsanläggningen. Den bör placeras minst 5 meter från tomtgräns. Utsläppspunkten för avloppsvattnet ska också markeras.
- Diken, täckdiken, vattendrag och strand på den egna fastigheten och i närområdet (ca 50 m från planerad anläggning). Rekommenderade minsta skyddsavstånd är 10–30 m, i vissa fall krävs längre skyddsavstånd.

5. A) Vid ansökan för ett källsorterande avlopp (WC-vatten leds till en sluten tank)
Ritningar samt teknisk beskrivning av avloppsanordningens dimensionering och uppbyggnad. Bifoga egen ritning eller typritning från tillverkaren, de kan ofta hjälpa till med dimensionering. Ritningen ska vara gjord med både tvär- och längdsektion i skala 1:50.

B) Vid ansökan för en markbaserad rening (Infiltrationsbädd/markbädd)
Ritningar samt teknisk beskrivning av avloppsanordningens dimensionering och uppbyggnad. Ritningen ska vara gjord med både tvär- och längdsektion i skala ca. 1:50. Bifoga egen ritning eller typritning från tillverkaren, de kan ofta hjälpa till med dimensionering.

C) Vid ansökan för ett minireningsverk
Uppgifter om anordningens funktion, reningskapacitet och underhållsinstruktion från leverantören ska bifogas.

6. Yttrande från slamtömningsentreprenör
Du ska kontakta SRV återvinning AB för Haninge och Nynäshamn eller Tekniska kontoret i Tyresö för att de ska bedöma möjligheten att tömma slam eller motsvarande. Söker du för minireningsverk, skicka även med uppgifter om vilket minireningsverk du söker för. Här har du blankett för slamtömning, renhållaren svarar förbundet.

7. Eventuella servitut
Om mark utanför den egna fastigheten kommer att nyttjas för någon del av avloppsanläggningen eller för att leda bort renat vatten ska kopia på servitut bifogas. Avtalsservitut godtas dvs. utan lantmäteriförrättning. För att avtalet ska följa fastigheten vid ev. försäljning ska en kopia på avtalet skickas till lantmäteriets inskrivningsmyndighet.

8. Fullmakt
Om sökande inte är fastighetsägare t.ex. konsult eller entreprenör ska en fullmakt bifogas från fastighetsägaren. Observera att fullmakten sak vara i original.


Vad kostar det?
En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa. Taxan finns på hemsidan. Har du frågor om taxan är du välkommen att kontakta oss. Avgiften för handläggningen faktureras när ansökan kommer in till förbundet.

Om du gör en avloppsanläggning utan att först få tillstånd från oss leder det till en miljösanktionsavgift.

Förhandsförfrågan om bygglov
Vid förhandsförfrågan om bygglov krävs en bedömning om förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan på fastigheten. Observera att ett förhandsbesked om bygglov inte ger tillstånd till att inrätta en avloppsanläggning. Ansökan om förhandsbesked görs på särskild blankett hos respektive kommun.

När avloppet är färdigställt
För att du ska kunna visa att din färdigställda avloppsanordning är inrättad enligt tillstånd behöver du skicka in en ifylld entreprenörsrapport samt fotodokumentation till förbundet. Du som fastighetsägare ansvarar för att förbundets blankett entreprenörsrapport fylls i och lämnas till förbundet.

Entreprenörsrapport

Informationsblad för entreprenörsrapport

Exempelbilder för tydlig fotodokumentation

Fler exempelbilder för tydlig fotodokumentation

Viktigt att tänka på inför slamtömning
Slamtömmaren ska yttra sig i alla ärenden, även där de redan tömmer i dag. Anledningen är regler från Arbetsmiljöverket gällande slamtömning.

• Det horisontella/vågräta avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och tömningsplats för slamavskiljare/tank bör inte överstiga 10 m.
• Det vertikala/lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren/tanken bör ej överstiga 5 meter
• Lock på slamavskiljare/tank bör ej vara tyngre än 15 kg.
• Vägen måste klara tyngden från fordonet samt vara tillräckligt bred för att fordonet ska kunna ta sig fram obehindrat. I förekommande fall kan tömning med båt vara ett alternativ.
• Observera att andra regler för framkomlighet av slamtömningsfordon kan gälla för dig som bor på en ö, kontakta slamtömningsentreprenören för mer information.


Senast uppdaterad 2017-03-30