Eldning

Det är förbjudet att elda avfall
Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning i öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa. 

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, dvs avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Otillåten eldning
Det är ett miljöbrott att elda avfall utan tillstånd. Vid fällande dom kan du få böter eller fängelse i högst två år.

Lämna ditt avfall till återvinningscentral
Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som ger upphov till avfall är skyldig att sortera avfallet och lämna det till kommunens avfallsbolag. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Det avfall som inte omfattas i renhållningstaxan för den vanliga hämtningen av hushållsavfall ska lämnas till kommunens anvisade återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Det kommunala avfallsbolaget kan mot beställning även hämta större mängder avfall.

Mer information kan du få genom att kontakta din kommun eller det avfallsbolag som anlitas av kommunen (se länkar till höger).

Trädgårdsavfall och eldningsveckor
Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras, i andra hand lämnas till kommunens återvinningscentral.

Små mängder torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är undantaget från förbudet och behöver inte anmälas. Förutsättningen är att eldningen inte stör omgivningen (du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder rök) och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret.

Bor du i tätbebyggt område får du elda torrt trädgårdsavfall under eldningsveckorna:

  • Vecka 15 och 16 med föregående lördag och söndag samt valborgsmässoafton.
  • Vecka 41 och 42 med föregående lördag och söndag.

Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio bostadshus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Ansvar vid eldning
Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Tillsynsavgift
När förbundet bedriver tillsyn tar vi ut en avgift för den handläggningstid som läggs ned i ett ärende. Det kan t.ex. gälla prövning av anmälan, ansökan eller handläggning av befogade klagomål. Avgiften tas ut enligt förbundets fastställda timtaxa som finns att läsa på hemsidan, se
Taxor.

Dispens för eldning av avfall
Du som vill elda avfall ska anmäla detta till förbundet skriftligen. Anmälan ska göras minst sex veckor innan planerad eldning. Förbundet medger dispens endast om det finns särskilda skäl. För handläggningen av anmälan tar förbundet ut tillsynsavgift oavsett om du får dispens eller inte.

I anmälan ska du lämna uppgifter om:

  • Sökandens namn, adress och org.nr./pers.nr.
  • Fastighetsägare om annan än sökanden.
  • Namnet på fastigheten där avfallet ska eldas.
  • Skalenlig kartskiss där eldningsplats respektive avstånd till närboende och/eller närliggande verksamheter markeras.
  • Beskrivning på vad som ska eldas, mängden i kubikmeter ska också anges.
  • När eldningen beräknas ske samt hur lång tid den tar.
  • Skälen till att eldning är att föredra framför annat bortskaffande.
  • Redovisning över kostnaderna för bortskaffandet av avfallet till avfallsanläggning.

 


Senast uppdaterad 2015-04-08